Речник

 

argaiv1447

 

КОМУНИКАЦИЯТАе взаимодействие с друг човек, чрез което му позволяваш да разбере какво искаш, мислиш, чувстваш. Тя е фундаментално социално умение! Ефективният комуникатор има вродена мотивация да интерактира с другите, винаги има нещо да изрази, да сподели, както и необходимите изразни средства. За разлика от езика, който е структурирана система от символи и правила, комуникацията е социална, непрекъснато променяща и гъвкаво настройваща се. Добрата комуникация изисква постоянно да се мисли за множество аспекти на контекста, значението на думите, емоционалните нюанси и невербални знаци. Усилията за взаимодействие започват от самото раждане. Бебето използва различни средства / плач, усмивка, вокализация /, за да привлече вниманието на възрастния към своите нужди! Комуникацията може да бъде изразена вербално/ чрез устна реч, писмен език/ или невербално / чрез жестове, мимика, картинни стимули, позиция на тялото, емоции /. Важно е родителите да осъзнаят значението й за бъдещите социални умения на детето!

 

...........................................................................................................................................................................................

 

ЕЗИКЪТе специализирана функция на човешкия мозък , организирана структура от знаци и правила,  насочена да разбира и обменя информация. С еволюирането на мозъка се усложняват и комуникативните средства. При човека езиковите знаци са разнообразни и сложни: жестови език /двигателни/; говор /звуково-речеви/; писмен език /графични/.

 

Чрез тях човек:

 • разбира постъпващата информация /по слухов път или писмена форма / - рецептивен език;
 • създава и предава информация /изразява мисъл, желания, нужди, чувства, идеи / - експресивен език
 • При овладяване на езика детето първо разбира, а след това назовава!

 

Езикът се отнася до значението на това, което казваме. Свързан е с ниво на умствено развитие и затова езиковите проблеми са по- сложни и трайни.

 

Езиковата система се гради върху КОМУНИКАТИВЕН ЗАМИСЪЛ & СОЦИАЛНО ПРИЕТИ ПРАВИЛА, които включват:

 • Какво означава думата /пр. слънце – ярък обект в небето, който излъчва светлина и топлина/; - семантика на езика
 • Как от една дума се създават нови думи /път, пътувам, пътник.; книга - книги/; - морфология
 • Как се свързват думите в изречения, за да се получи смисъл /пр. Майката купи бонбони на детето си. вм. Бонбони купи си детето майката/; - синтаксис
 • Кои думи къде да се употребяват, за да предадат най- точно комуникативния замисъл /всяка ситуация изисква подходящ набор от думи/- прагматика

 

...........................................................................................................................................................................................

 

Речтае една форма на експресивния език. Това е способността човек да използва речевите звукове, характерни за дадената езикова система. Изисква развитие на умения за моторно планиране и орално- моторна реализация. За повечето деца процесът на възникване, усъвършенствате и правилна употреба на речевите звукове завършва към 5-6 годишна възраст.

 • ...........................................................................................................................................................................................

 

Устната реч е автоматизирана звукоартикулационна форма на комуникация, която се гради върху механизмите на моторно планиране и реализация на речевите звукове.

 

Тя включва :

 • Артикулация– как и къде се образуват речевите звукове, пр. положение и място на езика, устните, начин на движение, достатъчен мускулен тонус, достатъчен въздушен поток... ;
 • Плавност – темп и ритъм на произнасяне на речевите единици;
 • Глас – използване на гласните връзки и въздуха за произвеждане на глас, който в комбинация с артикулирането оформя звучната, чуваема на разстояние реч.

 

..........................................................................................................................................................................................

 

Говорът е вербалното средство на комуникацията. Пълноценният говор се развива бавно. Следва закономерностите на езиковото развитие и дългогодишно практикуване на моторната реализация на речевите звукове, за да се оформи като високоавтоматизиран акт към 5- 6 г. от живота на детето. По-сложният му дял – езиковите умения продължават своето развитие и след тази възраст. Появата и развитието на говора изисква комуникация между двама!

 

..........................................................................................................................................................................................

 

Психомоторно развитие – процес на израстване и мозъчно съзряване, вследствие което, детето придобива все по- сложни и комплексни умения за адаптиране и справяне в материалната и социална среда.

 • В спираловидна зависимост всяко ново умение се строи върху предходни по- прости, постигнати вече в практиката. Представете си, че:

           - за да проходи едно бебе, трябва първо да се научи да се обръща, да сяда, да пързи,за се изправя с опора, да балансира...;

           - за да подреди пирамида от рингове, трябва да умее да протяга ръка, да захваща и отпуска, волево да координира глазомер и ръка, за да оцели мястото, зрително да съотнася и разбира понятието за големина.. и да иска да го направи;

           - за да разкаже едно дете какво се е случило днес в детската градина, трябва да умее: да участва в социалния живот, да взаимодейства съзнателно с другите, да помни събития,наименования на предмети, да има езикови умения да се изразява .

 • Всички необходими умения се градят с много практика, в социална среда и положителната подкрепа на по-знаещ,умеещ и загрижен възрастен.
 • Сфери на психомоторно развитие:

       - Едра моторика / движения на големите мускули на тялото, осигуряващи развитието на съществени физически умения като вдигане на глава, изправяне, седене, ходене, скачане, тичане, ритане на топка, поддържане на равновесие и сяена на позиция;

       - Фина моторика / движения на малките мускули на ръцете и пръстите, които позволяват на детето да хваща предмети, да координира действие ръка-око, да държи лъжица, молив, да реже с ножица, да закопчава копче и връзва панделка, да манипулира с предмети, да нанизва....;

      - Когнитивна сфера /разсъждение и познание/ - умствени умения, с помощта на които детето разбира, запомня, категоризира информация, прави връзка между причина и следствие, представя си, преценява;

      - Език и комуникация /рецептивен и експресивен език/- способност на детето да разбира какво казват другите, да предава и обменя желания, мисли, чувства вербално /реч/ или невербално /жестове, мимика, език на тялото/;

      - Емоционална сфера – социо-емоционални умения, които изграждат характера на детето и му позволяват да се свързва с другите, да изгражда връзка с близки хора от семейството, да общува с приятели, да чувства и изразява емоции.

 

...........................................................................................................................................................................................

 

Задръжка на говорното развитие е когато детският говор се развива в правилна насока и последователност, но с значително по-бавни темпове, сравнено с приетата широка норма на съответния възрастов период. Задръжка означава, че необходимите езиково-речеви умения са налични, но изискват външно подбутване и окуражаване, за да се развият пълноценно.

При прилагане на ранна и навременна интервенция, дори просто стимулиране с правилните средства, често се постига догонване на възрастовата норма. Не се отчита негативно влияние върху бъдещите обучителни и академични умения на детето.

 

..........................................................................................................................................................................................

 

Нарушение на говорното развитие касае по- сложни отклонения на мозъчната структура и дейност, отговарящи за пълноценното реализиране на език и реч. Когато говорим за нарушение, разбираме значително по-трайни проблеми на съзряването на нервните клетки и комуникацията /свързане, пренасяне на сигнали-информация/ между тях.

 

Нарушение на детския говор означава липса, дефицит или отклонения на езиково- речеви умения. Те могат да са специфични или генерализирани, свързани с останалите сфери на цялостно развитие.

 

Ранната и специфична терапевтична интервенция е задължителна. Тя отнема дълго време, често години, постоянство и отдаване, за да може ефективно да предизвиква развитие.. Целта е да изгражда функционални умения, които да помагат на детето да достигне своя индивидуален потенциал!

 

Някои при правилна терапия могат да отзвучат с времето /чисто речеви проблеми/.

Когато се касае за по-сериозни езиково- комуникативни нарушения е невъзможно достигането на типичното развитие, но и в тези случаи мозъкът продължава да се развива и води до повече адаптивност, повече самостоятелност и ефективност!

 

..........................................................................................................................................................................................

 

Речеви нарушения – говорът на детето е трудно разбираем за околните /близки и непознати/. Често срещани в детския говор са фонетико- фонематични нарушения на артикулацията, фонематичната диференциация, фонологични нарушения на сричковата структура /цялостност и ред/, нарушения на плавността на изказа /заекване /; гласови нарушения.

 

..........................................................................................................................................................................................

 

Езикови нарушения – когато детето не разбира чутата реч /рецептивни умения/ и не споделя /експресивни – невербални и вербални умения/.

Езиковите нарушения са значително по- сложни, комплексни и дълготрайни от речевите.

 

Те засягат нивото на зрялост на когнитивните /умствени/ и социо - комуникативни умения. На езиково ниво могат да манифестират проблеми от области на:

 • Семантиката / значението на думите;
 • Морфология / образуването на нови думи;
 • Фонология / ред, брой и фонематично диференциране на звуковете в думите,сричкова структура;
 • Синтаксис / словореда- свързването на думите във фрази, изречения;
 • Прагматика / подходяща употреба на думите в различни ситуации;

Езиковите и речеви нарушения по-често се срещат заедно, комплексно, но понякога могат да манифестират и самостоятелно. Проявяват се в различна степен: от леки до тежко изразени. Всички те изискват специфични терапевтични подходи, постоянство и търпение!

Анкета

Как намерихте сайта ни?
 

Посетители онлайн

В момента има 24 посетителя в сайта