Комуникацията - социален обмен между Двама!

 

argaiv1113

                   Обърни внимание! Комуникацията не е само Говор/ Устна реч!

 • Може да се комуникира без говор – невербално чрез поглед, мимика, жест, писмо;
 • Може да се използва езика без комуникативна насоченост – говориш, пишеш на себе си;
 • Може да се използва език без говор – писмен, жестови език;
 • Може да се говори без да се комуникира – автономна реч, ехолалична / повторна / реч

     Често се среща неправилното разбиране, което отъждествява говора с комуникацията. Способността да говориш е различна от способността да комуникираш. Липса или дефицит на тази способност, биологично заложена в човешката природа, оказва генерализиращо възпиращ ефект върху цялостното психическо развитие на детето. Подобно комплексно неврологично нарушение на развитието е състоянието – Аутизъм.

Децата на аутистичния спектър/ широк обсег от различия в комбинацията и интензитета на проява на основната симптоматична трияда/  с или без говор, изпитват огромни трудности да бъдат мотивирани да комуникират с другите. Съвременните неврологични и поведенчески находки търсят рискови сигнали за отклонения на комуникативните умения още в ранна инфантна възраст / около 12м./.

След като нарушената комуникация е определяща характеристика на аутизма и други генерализирани разстройства, от критично значение е да се задълбочава разбирането какво е комуникация, как се развива и проявява в ранна детска възраст.  

За да бъде ефективна, комуникацията трябва да се осъществява чрез взаимодействието на двама или повече души. Тя е кръгов обмен на взаимно участие, насочен да изрази нужда, искане, чувства, идеи. За разлика от езика, който е система от конвенционално приети правила и знаци, комуникацията е социален и постоянно променящ се жив процес. Като фигуративно сравнение може да послужи волейболната игра с топка: играчите осъществяват кръгов обмен на топката, посрещайки и отвръщайки на ударите на другите, но по различен начин, взависимост от променящите се условия – място, ъгъл на удара, височина и сила...

Волевата, целенасочена комуникация изисква постоянна настройка към промяната. В основата на социалната интеракция лежи мотивацията – вътрешен подтик да се обърнеш и свържеш с друг, да поискаш да участваш във взаимна дейност! Тази вродена социална предиспозиция започва от самото раждане : с първите погледи на взаимност, с първите проследявания на значимия близък човек, с първите реципрочни усмивки....

Видове комуникативни средства :

 • Вербални – устна реч/ говор /, писмен език, гласово-компютърни комуникативни устройства;
 • Невербални – обмяна на картинки / реални или пиктограми /, жестове, мимики, емоции.

Основни фактори за осъществяване на ефективна комуникация:

 • наличие на инициатор и реципиент, между които да бъде проведено взаимодействието;
 • наличие на насоченост на нужда, искане, желание, емоция, идея

 В приложния поведенчески подход често използван ключов термин е комуникативни функции, или причините, подтикнали индивида да комуникира искане, съобщение.

 

Защо комуникираме? Защо се свързваме с друг?

Основни категории комуникативни причини:

 • първично искане за задоволяване на нужда – да пие, да яде, да привлече внимание, да получи желан обект;
 • откликване, отговаряне на интеракцията на друг – подаване на предмет при поискване; отговаряне на прост въпрос;
 • споделяне на взаимен интерес – проследяване и забелязване на обекта, темата, посочени от друг – пр. забелязване на птицата, когато друг каже: „ Виж / Погледни птица/ каква интересна птица!”;
 • споделяне и коментиране на свой интерес – малкото дете вижда куче, инстинктивно показалецът се повдига да посочи, а устата произнася ”Бау-бау”, може и да погледне възрастния до себе си, за да потърси потвърждение;
 • коментиране – назоваване, описване какво прави;
 • търсене на информация – задаване на прости въпроси: къде, какво, кой, защо с цел да получи нова информация ;
 • изразяване на чувства – пр. „Боли ме”, „Сърдит съм ти”,”Другите са такива егоисти, не могат да разберат какво е да нямаш....”;

   Комуникацията е фундаментално социално умение, върху което се гради развитието на малкото дете! Колкото по- добре родителите осъзнаят нейното значение и знаят как да я подкрепят, толкова по- силни ще са шансовете за говорно-езикови, интелектуални и социални успехи в дългосрочен план!

Анкета

Как намерихте сайта ни?
 

Посетители онлайн

В момента има 16 посетителя в сайта