PRT - Пивотален Поведенчески Модел

 

argaiv1447

  Терапевтичен модел, който използва естествената игрова среда на детето за изграждане на базисни умения. Въпреки, че произхожда и прилага принципите на Приложния Поведенчески Анализ,  PRT  внася по- логична и ефективна йерархична организация на дефицитните сфери , подлежащи на обучение и развитие.

Авторите на подхода, Dr. R. Koegel & L. Koegel считат, че някои дефицити при децата с аутизъм и генерализирано разстройство на развитието са по- фундаментални от други. Това означава, че постигането на раздвижване и подобрение в тези базисни области, автоматично води до по- добро функциониране на други.

В основата на всяко човешко поведение / какво човек прави и как се справя /лежи МОТИВАЦИЯТА.Всеизвестен факт е, че социалната мотивация е изключително дефицитна за децата с аутизъм! Тяхното притегляне в социалния свят и разработването на скрития индивидуален потенциал зависи изключително доколко силно и постоянно ще бъдат мотивирани. Ето защо, централен фокус в  PRT заема умението и техниките за мотивация.

Друго фундаментално умение, включено в целевата стратегия на подхода, е ВЪЗПРИЕМАНЕ и ОТКЛИКВАНЕ на МНОЖЕСТВЕНИ ПРИЗНАЦИ  на стимулите/ т.е. как възприемаме един предмет зрително, слухово, тактилно или на вкус/, от което зависи изграждане на представите, ментални образи на обекти, предмети, хора, събития, което от своя страна се отразява върху разбирането и запомнянето . В типичното си развитие децата без специална намеса, чрез активно действие с предмета улавят и научават как изглежда, как звучи, как се усеща, за какво служи. Децата с аутизъм или друг вид генерализирано разстройство, дори да бъдат специално обучавани, е установено , че възприемат само един признак, най-често несъществен, за конкретния стимул и игнорират останалите. Счита се, че причината за това е т.н. свръхселективност/ свръхфокусираност на вниманието – основен когнитивен дефицит. В основата лежи трудното превключване на вниманието, което позволява изграждането на застойни персеверационни модели, желание те да бъдат повтаряни и отхвърляне на всичко ново и различно. Този когнитивен феномен е пивотален /водещ/, защото неговият дефицит директно се отразява върху разбирането, изпълнението на инструкции, както и на генерализирането/ пренасяне в различни условия/ на придобити умения.

пр.при  показване и назоваване на определен стимул- предмет, ако цветът или повърхността са сензорно привлекателни за детето, то фокусира внимание върху един от тези признаци / изразено чрез стереотипни повтарящи се действия – стържене с нокът, доближаване близо до очите/ и блокира възприятието на останалите – форма, вербалност, как звучи, как действа. По този начин се възпрепятства необходимото интегриране/ свързване на съществените белези за формиране на представата за дадения стимул: картинка ”куче” – 4 крака, опашка, лае,чува произношението на думата../

Други  области, върху които пивоталният поведенчески подход фокусира внимание, са:

  • Саморегулация и самоуправление  като основно противопоставяне на феномена „ приучена безпомощност”, в чиято основа лежи неразбирането на базисна зависимост: причина - поведение – следствие;
  • Инициативност и спонтанност, изключително важни за генерирането/ създаването/ на комуникация и социална интеракция;
  • Емпатията – като основен дефицит – неразбирането, че съществува другия, че той има мисли, чувства, настроения и умението да ги разбира и зачита !

    Работата и промените в тези пет пивотални поведения осигуряват раздвижване и позитивно развитие на други, нецелеви, но зависими от тях.  Това е и основното различие от традиционния  ABA модел, който фокусира върху обучение на единични, често пъти спорадични умения, макар и съобразени с нивото на развитие. Погледнато от позицията на цялостното развитие, обучаването и генерализирането на тези умения е непосилна задача, ако не бъдат поставени в логична зависимост.

Анкета

Как намерихте сайта ни?
 

Посетители онлайн

В момента има 23 посетителя в сайта