Аутизъм

 

argaiv1447

 Аутизмът е первазивно/ застойно разстройство на развитието, което се проявява през първите три години от живота на детето. Важно е разбирането, че не се касае за соматично или нервно заболяване, което подлежи на медикаментозно / или чрез диети /лечение. Това е състояние, свързано с аномални морфологични и биохимични промени, задръжка и атипично функциониране на мозъчни корови отдели. Съвременните неврологични находки от образната диагностика/ fMRI / сочат за недостатъчна и атипична свързваемост между невроните / нервни клетки / на различните отдели на кората на главния мозък. Тези обективни предизвикателства в структурата и функционирането на най- сложния, планиращ, ръководещ и контролиращ орган оказват възпиращо влияние върху точното и навременно преработване на постъпващата сензорна информация/ слухова, зрителна, тактилна, моторна, вкусова, обонятелна . Резултатът е липса на адекватен отговор на външните стимули, което и лежи в основата на особения поведенчески профил на състоянието.

 

Какви са причините, които предизвикват аутизма?

Патогенезата на аутизма е област на активни и постоянни изследвания, но засега няма консенсус за точно определени причини. Резултатите на многобройни генни проучвания клонят везните към генна мутация на голяма група от гени. Доказано е, че по-голяма вероятност има аутистични симптоми да се проявят и при двамата еднояйчни близнака, отколкото при разнояйчни. Също много вероятно е при деца с аутизъм да се открият роднини с езикови отклонения, хиперактивен синдром и дефицит на вниманието, както и обсесивно- компулсивен синдром / OCD /.

 

Съществуват и други предполагаеми, но недоказани причини:

 • Глутено- казеинова непоносимост / към растителни и млечни протеини /;
 • Гастроентерологични проблеми;
 • Отравяне с тежки метали;
 • Неспособност на организма правилно да усвоява и използва витамини и минерали;
 • Нетолерантност към ваксините, по-точно към живака / тимерозал – консервант в комбинирани ваксини /

Световните центрове за контрол и превенция на заболяванията не откриват пряка връзка между ваксините и наличието на аутизъм. Те подчертават колко по-рисковано е отказването на ваксините в ранна детска възраст, още повече, че вече съществуват такива без тимерозал.

 

Епидемично ли е нарастването броя на децата, диагностицирани с аутизъм?

Точният брой на деца с аутизъм в нашата страна не е установен, поради липса на коректен регистър и по- точна диагностична процедура. Факт е, че наши и световни институции и организации отчитат увеличаване на децата, диагностицирани с това състояние. Причините може да са :

 

 • Обективно разрастване на разстройството;
 • Засилена социална информираност на родители, които се обръщат по-рано за диагностична помощ;
 • Подобрени научни познания и диагностичен инструментариум;
 • Разширени диагностични критерии

 

Терминът „аутизъм” включва широк спектър от нарушения с подобна симптоматика, включвайки и по-леки случаи. Деца, сега диагностицирани с високофункциониращ тип аутизъм или Аспергер синдром, преди са били възприемани от семейството и обществото като особени, странни, с труден характер, инати...

Широкият спектър от первазивни разстройства споделя подобна аутистична симптоматика. Ядрото на тази симптоматика е триядата от нарушени области на развитието: 1. социализация / свързване, общуване /; 2. комуникация / невербална и вербална /; 3. стереотипни, ритуални поведения и ограничени интереси.

 

Този спектър включва:

 

 • Детски аутизъм;
 • Атипичен аутизъм;
 • Рет синдром / Rett syndrome /;
 • Дезинтегративно разстройство на развитието/ Childhood disintegrated disorder/;
 • Хиперактивно разстройство, съпроводено с умствена изостаналост/ HD & mental retardation/;
 • Синдром на Аспергер/ Asperger syndrome/;
 • Генерализирано разстройство на развитието, неуточнено /неотговарящо на пълната симптоматична картина /PDD – NOS/

 

Аутизмът е състояние, което се запазва цял живот, но подлежи на:

 • развитие и подобрение, ако рано се забележат рисковите сигнали и се провежда постоянна специализирана терапевтично-обучителна помощ!
 • застой и влошаване, ако се пренебрегне забелязаното ранно изоставане, възприеме се позицията :” Чакай, ще израсте!” и не се провежда квалифицирана терапия!

Децата с аутистична симптоматика МОГАТ да УЧАТ и да БЪДАТ ОБУЧАВАНИ, което дава изключителни надежди за стимулиране на съзряването и самостоятелната адаптация, а оттам и качеството на живот!

Фундаментално изискване, доказано от съвременните неврологични и поведенчески проучвания, е ранната интензивна терапевтично- обучителна работа! Едновременно могат да бъдат третирани гастроентерологични или хранителни проблеми, ако има проява на такива, но основното си остава труден, дълъг, но ефективен в дългосрочен план поведенческо - обучителен процес !!!!

 

Полезни линкове по темата:

 http://www.youtube.com/watch?v=MM-x25z-i7w 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=dOIjoiTVbdM&NR=1

Анкета

Как намерихте сайта ни?
 

Посетители онлайн

В момента има 6 посетителя в сайта